Professor
Dr. Wendan Li

Associate Professors
Dr. Uffe Bergeton
Dr. Li-ling Hsiao
Dr. Robin Visser
Dr. Gang Yue

Teaching Professor
Ms. Yi Zhou

Teaching Assistant Professors
Ms. Luoyi Cai
Ms. Lini Ge Polin
Ms. Jia Lin